مقاله

n

c

و ویژگی های دایره

+در تمام نقاط مشتق پذیر است

+همیشه 2نقط در آن وجود دارد که مشتق برابر دارند

+در فال گیر ی ریاضی افرادی کهع دایره را انتخاب می کنند دست ودل بازند

+هیج جای نک تیزی ندارد

/ 1 نظر / 23 بازدید
شروین

ایلیا از اقتدار عظیمی برخوردار است... www.oloomebateni.com www.oloomebateni-oloomebateni.blogspot.com http://www.oloomebateni.com/Bultan/2314/